Superwizje

Superwizje indywidualne i zespołowe

Superwizja
jest ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego pracowników i kadry menadżerskiej.

Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań. Często jest to także odkrywanie swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań.

Superwizja stanowi cenną i uznaną formę koleżeńskiej współpracy i pomocy profesjonalistom chcącym być bardziej świadomymi swojej pracy. W pracy superwizyjnej uwaga jest skoncentrowana na aspekcie relacyjnym dotyczącym kontaktu z klientem rozumianym szeroko tj. zarówno w aspekcie klienta zewnętrznego jak i wewnętrznego.

Funkcje superwizji dla firm, przedsiębiorstw oraz instytucji, jej menadżerów i pracowników:
1) Funkcja administracyjno – zarządzająca, która polega na utrzymywaniu działalności pracowników w granicach wyznaczonych im przez przepisy i regulacje wewnętrzne, służy planowaniu, podziałowi i ocenie pracy.
2) Funkcja zawodowa, czyli kontrola i korekta pracy z punktu widzenia norm i standardów zawodowych.
3) Funkcja edukacyjna tzn. zmiany dotychczasowej wiedzy, umiejętności i zachowań.
4) Funkcja wsparcia emocjonalnego pracownika – ochrona przed nadmiernym stresem, a w konsekwencji przed wypaleniem zawodowym.

Jest to spotkanie z osobą (w przypadku superwizji indywidualnych) lub zespołem (w przypadku superwizji grupowych), podczas którego:
a) przyglądamy się sytuacji, problemowi, trudności, jakich doświadcza osoba/osoby superwizujące się w pracy zawodowej;
b) szukamy możliwych i realnych do zastosowania rozwiązań;
c) przyglądamy się relacjom w zespole, trudnościom we współpracy i utrudnieniom w komunikacji;
d) usprawniamy współpracę i komunikację w zespole.

Superwizja to możliwość konstruktywnej pracy, w oparciu o określone zasady współpracy i bezpieczeństwa, poprawy jakości i komfortu pracy, również w obszarze wsparcia i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Proponujemy:
Superwizje indywidualne (dla pracowników/kadry menadżerskiej), która pozwala na pracę z osobą w oparciu wyłącznie o jej doświadczenie i szczegółowe określenie rozwoju zawodowego i osobistego danego pracownika. Uczestnikami tej superwizji są tylko dwie osoby (superwizor i osoba poddająca się superwizji), co pozwala prywatność i poczucie bezpieczeństwa bez zagrożenie ze strony grupy.

• Superwizje grupowe, które uwzględniają grupowy charakter pracy dając możliwość wymiany informacji i uczenia się na podstawie doświadczeń innych. Daje szanse na całościową ocenę funkcjonowania firmy/przedsiębiorstwa i jej personelu. Superwizja grupowa powinna być przeprowadzona w małej grupie osób.

Efekty superwizji:
a) uzyskanie lepszego wglądu w przyczyny trudności pojawiających się w pracy. Co za tym idzie, jest uzyskanie nowej, szerszej perspektywy widzenia danego problemu;
b) możliwość dokonania trafniejszej diagnozy i przyjęcia lepszej strategii pracy;
c) pracownikowi umożliwia poddanie refleksji własnych emocji, które wywołuje praca z klientem, wyjaśnienie dylematów etyczno – moralnych pojawiających się w pracy, nauki od superwizora i innych członków grupy pozytywnych relacji społecznym np.: komunikacji, asertywności itp. oraz innych umiejętności zawodowych;
d) osobom na stanowiskach kierowniczych pomaga podtrzymywać wśród personelu dążenie do realizacji celów organizacji, pomaga w przestrzeganiu przepisów, ułatwia zachowanie standardów i norm zawodowych oraz utrzymuje dobre relacje pracownicze wśród personelu.